Open palenwand

Een wand waarbij de naast elkaar geplaatste palen niet aansluiten en samen een grondkerende structuur vormen die kan dienen als fundering van een al dan niet gestutte cantilever muur. Open palenwanden bestaan uit een rij opeenvolgende, in de grond gevormde betonnen palen die niet met elkaar verbonden zijn. De uitgevoerde palen zijn in de grond geschroefd met een continue spiraalboor of avegaar of zijn boorpalen van grote diameter (technieken met gronduithaling). Vergeleken met andere lateraal  grondkerende constructies zijn open palenwanden een meer eenvoudige en voordelige oplossing omdat de kosten en de bouwperiode beperkt blijven bij het aanleggen van bouwputten tot op kleine tot middelgrote diepte.

Uitvoeringswijze

1. Uitvoering conform de voorschriften voor de boorpaal van grote diameter of de Continuous Flight Auger (CFA) schroefpaal
2. Plaatsing van de  wapeningskorf voor het opnemen van de buigkrachten
3. Uitharding van het beton tot aan het bereiken van de maximale eindsterkte
4. Plaatsing van een verbindingsbalk om de palen onderling te connecteren tot een monolithische structuur
5. Plaatsing van tijdelijk en/of /permanent stutwerk waar het ontwerp dit vereist

Toepassingsgebied

 • Realiseren van nieuwe ondergrondse verdiepingen en onderbouw, vooral in stedelijke gebieden
 • Bijkomende bescherming langs snelwegen met ophogingen die risico op afschuiving vertonen  (bescherming stabiliteit van taluds)
 • Landhoofden voor bruggen die horizontale belastingen opvangen
 • Aanleg van zowel ophogingen (snelweg, spoorweg) als ingravingen

Omgevingsimpact

 • Eenvoudige oplossing voor grondkering met positieve invloed op het milieu dankzij beperkte uitgraving (vrij eenvoudige “productie/installatie” procedure)
 • Uitvoering van palen met relatief weinig geluidsoverlast, weinig trillingen en beperkte vervorming van de aangrenzende grondmassa, dus geschikt in drukke stedelijke of industriële gebieden

Technische eigenschappen

 • Verplaatsing van de grondmassa achter de tijdelijke of permanente keermuur wordt beperkt
 • Een open palen wand, waarbij de palen niet aansluiten kan de indringing van water of infiltratie van grondwater niet verhinderen. Een waterkerende functie kan vervuld worden indien ter plaatse van de openingen palen jet grouting wordt uitgevoerd of afdichting met gunite of spuitbeton
 • Dankzij de aangewende methode (schroefpaal of boorpaal) kan de techniek in uiteenlopende grondgestelheden worden toegepast: korrelige niet cohesieve gronden, de meeste cohesieve gronden, zachte rotslagen. Een wand waarbij de naast elkaar geplaatste palen niet aansluiten is echter meestal ongeschikt voor constructies die fijnkorrelige gronden met een hoge grondwatertafel, slappe kleien en  gronden met een laag gehalte aan organische bestanddelen moeten keren. Dit als gevolg van het verlies van fijne deeltjes doorheen de openingen tussen de palen.
 • Niet geschikt in hard klei en harde rotslagen
 • De nominale ruimte tussen de uitgevoerde palen varieert doorgaans van 100 mm tot 150 mm 
 • De palen zijn ontworpen om de zijwaartse buigkrachten op te nemen en worden meestal bovenaan met elkaar verbonden door middel van een verbindingsbalk, zodat de palenwand als een monolithische structuur fungeert. 
 • De diepte van de uitgraving wordt beperkt door de lengte van de wapeningskorf aangebracht in de palen  (max. 18 m in CFA-palen
 • In staat om axiale belasting op te nemen (punt- en/of lijnbelasting verdeeld over de verbindingsbalk)

Member of logo