Jet grouten

Jetgrouten of hogedruk cementinjectie vormt een kolom in de grond door erosie van het bestaande terrein en door gelijktijdige injectie van een cementspecie onder hoge druk.

Uitvoeringswijze

1. / 2.  Boorfase: een boorbuis met beperkte diameter en een speciale boorkop wordt tot op de gewenste diepte ingeboord onder injectie van een water- of cementspoeling

3. Jetfase: via zeer kleine boorbuisopeningen (zogenaamde injectienipples of nozzles - diameters 1.5 tot 4 mm) wordt onder zeer hoge druk (400 bar) een water-cement mengsel in de grond geïnjecteerd terwijl de lans langzaam gecontroleerd omhooggetrokken wordt.

De hoge injectiedruk wordt aan de uitgang van de nozzle omgezet in kinetische energie (jetkracht) die de grondstructuur over een zekere diepte erodeert (opdat deze omzetting kan gebeuren moet de retourspecie of spoil – zijnde de geërodeerde grond gemengd met cement - steeds via de boorkop terug vloeien naar het werkterrein, anders ontstaan een horizontale grondbreuk en ‘heave’).

4. Groutfase: door het gelijktijdig draaien van de straal en het stapsgewijs verticaal optrekken van de boorbuis wordt er in de bodem een “grout”kolom gevormd door een homogene mengeling van cementspecie en grond.

Bij het bereiken van de gewenste hoogte, wordt de Jet stopgezet en de buis omhooggetrokken.

5. / 6. Uitbreidingsfase: vormen van een groutwand

In de verse gevormde groutkolom kan een centrale wapeningsstaaf, korf van beperkte afmetingen of een stalen profiel aangebracht worden.

 

Registratie van de installatieparameters in functie van de tijd (diepte, injectiedruk, volume geïnjecteerde cementgrout, draaisnelheid, optreksnelheid

Schema van de uitvoeringsfasen

Toepassingsgebied

• Grondverbetering

• Verdichting

• Ondervanging

Omgevingsimpact

• Afvoer van spoil

Toepassingsgebied

Eigenschappen

• De injectie van een water-cement mengsel onder hoge druk wordt – aan de uitgang van de speciale boorkop - in kinetische energie omgezet en veroorzaakt:

  • erosie van de granulometrische structuur van de bodem, die volledig vernield is : de bodem wordt gekneed door de actie van de vloeistof
  • het naar boven komen van een deel van het terrein door de vloeistoffen in de verschillende fases van de jet
  • de toevoeging van een bindmiddel in de bodem

• Door het verharden van het grond-cement mengsel worden groutkolommen gevormd met een zekere druksterkte, die dienst kunnen doen als dragend element, grondkerende en/of waterkerende constructies.

• De diameter van de gevormde groutkolom is afhankelijk van de aard van de grond en van de installatieparameters (diameter van de nozzels)

• Standaard diameter groutkolom: van 300 tot méér dan 1.000 mm

• Door het schikken van de groutkolommen wordt hetzij een groutpalenwand, hetzij een groutplaat gerealiseerd.

Projecten


Member of logo